Meerjaren strategie Sevagram

2022-2027

2022
2027

Innovatie

In een zorglandschap dat steeds sneller en ingrijpender verandert, is innoveren noodzaak. Sevagram speelt voortdurend in op ontwikkelingen in de maatschappij en de behoeften van onze medewerkers en cliënten. Innoveren doe je echter niet zomaar. Innoveren gaat vooral over samen vaststellen waar het beter kan en samen op zoek gaan naar nieuwe oplossingen. Zowel cliënten als medewerkers zijn belangrijke schakels om innovaties te laten slagen. De professionals op de werkvloer hebben direct contact met cliënten. Ze weten wat er speelt, kunnen daarom goede oplossingen aandragen en zorgen ervoor dat de innovaties succesvol worden toegepast.

Innovatiethema's

De komende jaren zal in ons innovatiebeleid een duidelijke focus liggen op toekomstgerichtheid en duurzame veranderingen. De keus welke innovatiethema’s centraal komen te staan bepaalt in sterke mate de focus voor innoveren de komende 5 jaar. De innovatiethema’s zijn in lijn met de speerpunten van Planetree en zien er als volgt uit:

Gepersonaliseerde ouderenzorg

De maatschappelijke trend van individualisering vertaalt zich naar het bieden van maatwerk in de zorg. Persoonsgerichte zorg is dan ook een van de speerpunten van Planetree binnen Sevagram. We benaderen mensen als individu, erkennen dat niet iedereen hetzelfde is, en dus niet iedereen dezelfde behoeften of zorgvraag heeft. In het licht van de krapte op de arbeidsmarkt en dubbele vergrijzing wordt het steeds complexer om ‘mensgerichte zorg’ vorm te geven. Qua innovatie zien we kansen om technologie en data in te zetten om proactief op de gezondheid, behoeften en wensen van onze cliënten in te spelen, en excellent te worden in het betrekken van cliënten bij het ontwerpen van (maatwerk)zorgprocessen.

Een mooi voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van telerevalidatie bij Plataan, de kliniek voor geriatrische revalidatiezorg van Sevagram in Heerlen.

Duurzame inzetbaarheid

Vooral in een sector waar de werkdruk al vrij hoog is, en er verwacht wordt dat deze nog zal toenemen, is het belangrijk dat medewerkers goed inzetbaar blijven. Duurzame inzetbaarheid is gericht op zoveel mogelijk rekening houden met de specifieke omstandigheden en wensen van medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan. Goed inzetbare medewerkers kunnen beter inspelen op aanpassing van hun takenpakket, verandering in hun loopbaan en ontwikkelingen in de organisatie. Innovatie zou zich richten op het ondersteunen van positieve, gepersonaliseerde gezondheid van onze medewerkers, het reduceren administratieve lasten en bureaucratisering en het inzetten van technologie om (fysieke) belasting te verminderen.

Veranderende arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt, het groter wordende aantal ouderen en toenemende zorgzwaarte vragen om lange termijn antwoorden om voldoende (toegerust) personeel te borgen. Wij zien en onderzoeken kansen om onze processen anders in te richten waarbij we medewerkers met een andere professionele achtergrond kunnen aantrekken die de krapte compenseren. Meer efficiëntie, al dan niet ondersteund met technologie, komt cliënten en medewerkers ten goede. Zo zorgen we ervoor dat we een aantrekkelijke en vooruitstrevende organisatie blijven.

Alternatieve woonvormen

Andere fysieke én sociale inrichting van woningen en wijken om langer zelfstandig te wonen en betere participatie mogelijk te maken is nodig om tegemoet te komen aan de stijgende zorgbehoefte. Dit zal leiden tot nieuwe woonvormen tussen thuis en het verpleeghuis.

Kansen voor innovatie liggen in verdere differentiatie van ons aanbod waarbij een verschuiving van zorg naar service, van intramuraal naar de wijk, en met service in de omgeving van de cliënt de uitdaging is.

Rol van technologie en data

Nieuwe technologie en de daaruit voortvloeiende data zijn heel belangrijk in de ouderenzorg. Toch is dit niet als een apart innovatiethema opgenomen. Het is een middel, en geen doel op zich. De digitalisering van de samenleving en daarmee ook de integratie van (zorg)technologie en data in het zorglandschap bieden nieuwe mogelijkheden om gepersonaliseerde ouderenzorg te realiseren. Afwegingen over inzet daarvan zijn bij alle innovatiethema’s en typen van innovatie aan de orde. Uiteraard doen we dat op professionele wijze, met veel aandacht voor ethische aspecten, betrokkenheid van medewerkers en cliënten (user-centered) en duurzame implementatie.

Meer lezen over onze innovatie strategie?